Welkom
Privacywet AVG
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Beleidsplan
ANBI
Kerkbalans

 

Beleidsplan

Protestantse gemeente te Easterein

2013-2017

 

 

inleiding


WERKWIJZE EN THEMA’S

Op dinsdag 8 november 2011 werd op een gemeenteavond in de Martinitsjerke de eerste grote stap
gezet op weg naar dit beleidsplan. Een kleine commissie bestaande uit Janke Twijnstra - Rispens,
Anneke Elgersma – Zijlstra, Ineke Duipmans – Visser en ds. Riemer Praamsma had deze avond
voorbereid. Aan de hand van 4 vragen en 6 stellingen was er een ‘brainstorm’ over de toekomst van
onze gemeente. Wie er niet bij was kon ook reageren via Twitter, op catechisatie, bij de
‘Achttien-plusgroep’ of bij de ‘Lost Generation’. Het resultaat is te vinden in bijlage I en
bijlage II.
De kerkenraad kreeg nu de opdracht om in dit woud van reacties een spoor te ontdekken. Als
vingeroefening kreeg iedereen de opdracht mee naar huis om de inhoud van alle reacties samen te
vatten in drie thema’s. Naast elkaar gelegd bleken deze steeds drie richtingen op te wijzen:

 

I       de onderlinge band versterken
aangeduid met woorden als: bouwe, mienskip, buurtwinkel, soarchsum, saamhorigheid, sjen, inspelen
op diverse groepen, elkaar (nog meer) ontmoeten

 

II      ons geloof verdiepen
aangeduid met woorden als: betrouwen, fûnemint, openstaan, besinning, aansprekendheid, openheid,
neitinke, talenten benutten, het Evangelie (nog meer) beleven

 

III    onze uitstraling verbeteren
aangeduid met woorden als: nije wegen, útnoegjend, sociaal cultureel werker, noegjend, leafde
útstrieljend, dwaan, gastvrij zijn

 

Gelet op de onderliggende thema’s moeten we ‘de onderlinge band versterken’ dus breder zien dan de
groep die op dit moment in onze gemeente actief is. ‘Ons geloof verdiepen’ heeft niet alleen een
geestelijke, maar ook een praktische kant. En bij ‘onze uitstraling verbeteren’ gaat het niet
alleen om de buitenkant, maar ook om onze innerlijke houding. Van deze kanttekeningen voorzien kan
deze drieslag ons helpen kort maar krachtig de route aan te duiden die we de komende jaren met
elkaar willen gaan.

 

Tijdens een gemeenteavond op donderdag 29 november hebben we het hele plan nog eens kritisch tegen
het licht gehouden. Na een aantal wijzigingen te hebben doorgevoerd is het op de kerkenraad van
donderdag 6 december 2012 door de kerkenraad vastgesteld.
 

 

 


thema I


DE ONDERLINGE BAND VERSTERKEN

 

Tijdens de gemeenteavond werd de vraag: ‘wat vindt u belangrijk in de kerk?’ vaak beantwoord met
woorden en beelden die iets te maken hebben met gemeenschap. Om precies te in zijn 39 van de 60
antwoorden werd op de één of andere manier de onderlinge band aangeduid als iets heel belangrijks
in ons gemeentezijn. We hebben er ook de mogelijkheden voor: op de vraag naar het talent dat ieder
in zou willen zetten voor de gemeente, werd in meer dan de helft geantwoord met een activiteit die
juist de onderlinge ontmoeting kan stimuleren: bezoekwerk, samen eten, jeugdwerk etc. Op de vraag
naar onze blinde vlek werden in dit kader twee groepen aangeduid waar we meer op moeten gaan
letten: jongeren en mensen in moeilijke situaties. Het moet wel een vrije keus blijven: op de
stelling ‘Kerklid is werklid: elk gemeentelid moet een taak op zich nemen’, kwamen maar weinig
positieve reacties.
Vooral het woord ‘moeten’ riep wrevel op. We willen dus op een ongedwongen manier de onderlinge
band versterken, met oog voor jongeren en mensen in moeilijke situaties.

 

diakenen
Op dit moment wordt er vooral door onze diakenen gewerkt aan het versterken van de onderlinge band.
“Diaconaat” betekent immers letterlijk “dienst”. Het gaat dan om het inspelen op zorgen en noden
binnen en buiten de gemeente. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot situaties waarin steeds
meer mensen sociaal en economisch in de knel komen te zitten. Het ambt van diaken is dan het
‘helpen wie geen helper heeft’. De diakenen proberen deze opdracht correct uit te voeren.
Middelpunt daarbij is de Tafel van de Heer waar Hij ons voorgaat in het breken en delen. De
diakenen zien in het bijzonder om naar hen die in nood zijn, zowel binnen als buiten de gemeente,
zowel dichtbij als ver weg. Wij zijn allen een kind van God.
Voor de nood dichtbij huis zoeken de diakenen zo nodig samenwerking met het WMO. Daarnaast
bekostigen ze de attenties van de bezoekdames (en heren) voor verjaardagen van ouderen en
huwelijksjubilea.
Voor nood verder weg kiezen ze vooral voor financiële ondersteuning. De diaconie stelt het
collecterooster samen, deze wordt in de kerkenraadsvergadering vastgesteld. Bij de collecte doelen
wordt gekeken naar de plekken waar de nood het hoogst is en of de doelen een CBF keurmerk hebben.
We steunen met name de projecten van Kerk in Actie. De zendingscollecten en de werelddiaconaat
collecten worden door de ZWO groep en de diaconie d.m.v .collecte enveloppen bij de gemeenteleden
opgehaald. De ZWO groep werkt vrij zelfstandig, met het oog daarop hebben we een contactpersoon.
Twee maal per jaar is er overleg.

Voor de toekomst willen de diakenen nog alerter zijn op mensen in zowel financiële als andere
noden. Ook denken ze eraan om weer mee te gaan draaien in het bezoekwerk,
zodat ze weer meer persoonlijk contact kunnen leggen met de (oudere)gemeenteleden. Dit zou kunnen in het door het ouderlingenberaad georganiseerde ‘rondje door het dorp’.

 

ouderlingen
Ook de ouderlingen werken op dit moment hard aan het versterken van de onderlinge band. Zo gaan ze
op bezoek bij alle nieuw ingekomen gemeenteleden. Ze nemen dan een bloemetje, het laatste nummer
van de Reinbôge en de Kerkklok, het ABC-boekje en het programma van het winterwerk mee. In overleg
met de predikant reageren ze op al het familiedrukwerk dat binnenkomt bij onze gemeente met een
kaartje of een bezoekje. Soms reageren ze ook op een advertentie in de krant, naar ieders
persoonlijk inzicht. Eén of twee keer per jaar organiseren ze samen met de predikant een
groothuisbezoek. Ze zijn aanwezig bij het maandelijkse koffiedrinken na de dienst. Zij coördineren
het bezoekwerk van de bezoekdames en –heren bij verjaardagen van ouderen en huwelijksjubilea.
En tussendoor verzamelen ze de adressen van mensen die het op prijs stellen vermeld te worden in de
Ziekenboeg of op het lijstje voor de vakantie- of kerstpost.

Voor de toekomst willen de ouderlingen hier graag nog een schepje bovenop doen. De ouderling van
dienst gaat voortaan samen met de predikant bij de uitgang van de kerk staan om iedereen een goede
zondag te wensen. Wanneer er na de dienst koffiedrinken is, probeert de ouderling van dienst ervoor
te waken dat er niemand alleen zit of staat. Twee keer per jaar (met dankstond en pinksteren)
willen ze vanuit de kerk een bloemengroet brengen bij al onze gemeenteleden die in een tehuis
verblijven. En last but nog least: de ouderlingen zullen in het vervolg meedoen met het ‘rondje
door het dorp’. Met deze actie wordt straat voor straat aan elk gemeentelid een bezoek vanuit de
kerkenraad aangeboden.

 

predikant
De predikant werkt bij het versterken van de onderlinge band volop mee met de ouderlingen. Bij
tachtig-plussers en chronisch zieken probeert hij minstens twee keer per jaar op bezoek te gaan.
Bij ernstige ziekte, rouw etc. komt hij naar bevind van zaken vaker. Alle andere gemeenteleden
kunnen meedoen met het rondje door het dorp. De eerste ronde is inmiddels afgerond. Verder reageert
hij (of één van de ouderlingen) op binnengekomen familiedrukwerk, coördineert hij het
bezoekersproject ‘samen de winter door’ en wenst hij iedereen bij de uitgang van de kerk een goede
zondag.

Voor de toekomst zet de predikant samen met de ouderlingen (en andere ambtsdragers) een nieuwe
ronde door het dorp op. Het project ‘samen de winter door’ wordt uitgebreid naar de zomer. En als
de Afûk een cursus overdag aanbiedt wil hij zich graag wat meer bekwamen in het fries.

 

jeugdraad
Samen met de jeugdraad probeert de jeugdouderling de onderlinge band van onze kinderen en jongeren
te versterken. Al jaren zijn clubs, catechisaties en

kindernevendienst daar goede instrumenten voor. De laatste tijd doen we daar nog
een klein schepje bovenop met onze ‘uitslaapdiensten’: een late, korte, extra dienst, voorafgegaan
door een uitgebreide brunch.
Voor de toekomst proberen we de projecten van de kindernevendienst (in de paarse tijden van het
kerkelijk jaar) meer accent te geven door op de eerste zondag van het project een soort
kinderzangdienst te houden. We gaan onderzoeken of er ook doelgroepdiensten voor de middengroep
(30-50 jaar) kunnen komen, met muziek en liturgie die past bij hun generatie.


kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft de taak en de verantwoordelijkheid de financiële en
materiële voorwaarden te scheppen en te onderhouden voor het leven en werken van de gemeente.
Hiertoe behoort ook het bijhouden van de registers van de gemeente: het doopboek, het
belijdenisboek, het trouwboek en het register van de begraafplaats. Deze administratie is van
wezenlijk belang voor het vormen van onze gemeenschap. Veel leden zijn immers ‘slapend’ in onze
registers, om daar eens weer als actieve lidmaten uit te ontwaken.
 

 

 

 


thema II


ONS GELOOF VERDIEPEN

Wanneer op de gemeenteavond de vraag: ‘wat vindt u belangrijk in de kerk?’ niet beantwoord werd in
termen van gemeenschap, dan was het vaak in termen van geloof, verdieping, evangelie, bijbel en
onderwijs. We willen als gemeente iets leren met elkaar. Heel bewust willen we staan in de
christelijke traditie en daar luisteren naar het Evangelie.

 

predikant
Bij het verdiepen van onze geloofsbeleving speelt onze predikant een belangrijke rol. Allereerst
moet hij zich zelf natuurlijk blijven oefenen in bijbellezing, theologische reflectie, meditatie en
gebed. Dit doet hij o.a. door met enige regelmaat zelf kerkganger te zijn en door deel te nemen aan
de Permanente Educatie (PE) voor Predikanten. Vervolgens kan hij ook anderen op deze weg
stimuleren. De zondagse kerkdienst is daarvoor de meest voor de hand liggende plaats. Tijdens de
winterperiode bereidt hij de meeste diensten voor met andere gemeenteleden: startzondagcommissie,
jeugdraad, school, doopouders, catechesegroepen, jeugdclubs etc. Op die manier komt de zondagse
dienst voort en loopt hij uit op het geloofsgesprek. Tijdens het zomerseizoen probeert hij teksten
te kiezen waarop hij wat langer moet studeren. Op die manier is er ook ruimte voor meer exegetische
verdieping. Bij het zoeken naar gastvoorgangers streven we een afspiegeling van de breedte van de
kerk na: van bonders en evangelischen tot vrijzinnigen en aanhangers van de ‘Amsterdamse school’.

Naast de zondagse kerkdiensten vindt veel geloofsverdieping plaats in het kringenwerk. De predikant
geeft leiding aan het gesprek met de Psalmen, een basiscursus Christelijke geloof (in welke vorm
dan ook) en een oecumenische gespreksgroep (samen met pastor Jellema). Verder geeft hij leiding aan
kringen voor specifieke leeftijden (10+, 13+, 16+, 18+, 40+).

Voor de toekomst zoeken we voor het kringenwerk naar samenwerking met andere gemeentes. Wat
plaatselijk niet haalbaar is, behoort regionaal misschien wel tot de mogelijkheden. Te denken valt
hier aan een kring voor dertigers i.s.m. Wommels of een regionale cursus over geloofsopvoeding.
Tijdens de winterperiode zou het aantal diensten dat is voorbereid met een groep gemeenteleden
misschien nog wat uitgebreid kunnen worden.

 

jeugdraad
De jeugdraad is op alle fronten met geloofsverdieping bezig. Middels de catechese en de
kindernevendienst kunnen kinderen en jongeren kennismaken met het christelijk geloof. In de
uitslaapdiensten kunnen ze kennismaken met de christelijke liturgie. En ook het clubwerk biedt,
naast heel veel gezelligheid, royaal ruimte aan de
voorbereiding van kerstnacht-, Tsjerne- en catechesediensten.

In het jeugdwerk zijn nieuwe vormen soms na twee of drie jaar alweer oud. Daarom
blijft de jeugdraad zoeken naar nieuwe vormen. Afgelopen jaar is door één van de clubs het seizoen
afgesloten met een kamp in Damwoude (Stand Younited), wie weet hebben ze daarmee een trend gezet
voor de toekomst.

 

ouderlingen
Op het punt van geloofsverdieping denken de ouderlingen volop mee met de predikant. Duidelijk komt
dit tot uitdrukking bij het jaarlijks vorm geven aan het groothuisbezoek, het opzetten van het
winterwerk en het werven van de deelnemers daaraan, de evaluatie van de kerkdiensten op het
ouderlingenberaad en het consistoriegebed voorafgaand aan elke kerkdienst.

Voor de toekomst proberen we de ouderlingen een meer inhoudelijke bijdrage te laten leveren aan de
zondagse kerkdienst, in de vorm van schriftlezing, gedicht of gebed.

 

diakenen
Het Heilig Avondmaal in de gewone kerkdienst en het Heilig Avondmaal in kleine kring wordt door de
diakenen verzorgd. Tevens wordt het kerstfeest voor ouderen door hen verzorgd. De diakenen zorgen
er voor dat de CD met de kerkdienst opname bij de gemeenteleden wordt gebracht die hier
belangstelling voor hebben. Om de gemeente meer te betrekken bij de projecten van Kerk in Aktie
organiseren ze samen met de ZWO-groep jaarlijks een project in de veertig-dagentijd. Ook regelen ze
samen een paasontbijt op de morgen van ons grote feest.

Voor de toekomt willen de diakenen graag bijzondere aandacht blijven geven aan het kerstfeest voor
ouderen. Ook willen ze via Reinbôge en andere kanalen gemeenteleden een beeld geven van de
collectedoelen.

 

kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters moet ervoor zorgen dat het financieel mogelijk is om samen kerk te
zijn. Het in stand houden van de eredienst, het salaris van predikant en organist en de kosten van
kerkblad en toerustingsmateriaal horen daar ook bij. Dat is de materiële kant van een geestelijke
zaak.
Door goed beheer proberen de kerkrentmeesters de geestelijke ontwikkeling van de gemeente ook voor de toekomst mogelijk te maken.
 

 

 

 

 


Thema III

 


ONZE UITSTRALING VERBETEREN

 

Toen op de gemeenteavond werd gevraagd: ‘Hoe ziet onze gemeente er nu uit’, dan was het antwoord
vaak een beeld waarvan het innerlijk wel oké was, maar de buitenkant niet om aan te zien. Misschien
was dat wat overdreven (zo werken beelden nu eenmaal), maar het wijst ons wel op een probleem: onze
uitstraling schiet tekort.

 

kerkrentmeesters
Bij het verbeteren van onze uitstraling nemen de kerkrentmeesters het voortouw.  Het kerkgebouw dat
zij moeten beheren is tenslotte ons eerste visitekaartje in het dorp. Het beleid van het college
van kerkrentmeesters is erop gericht dit gebouw in goede staat van onderhoud te houden, zodat groot
onderhoud zoveel mogelijk achterwegen kan blijven. Ook het interieur proberen ze in de oude staat
te houden. Zowel het interieur als exterieur van de kerk is rijksmonument. Bij het onderzoek naar
het gebruik van moderne technieken wordt hier terdege rekening mee gehouden. Om in de toekomst de
uitstraling van het kerkgebouw te verbeteren wordt gekeken of we de kerk op een verantwoorde wijze
vaker open kunnen zetten voor bezichtiging en bezinning. Een nieuw bord bij de ingang kan mensen
informatie geven over openingstijden, kerkdiensten en bereikbaarheid van koster en predikant.

Ook met de begraafplaats zijn we duidelijk aanwezig in het dorp. Het reglement van de begraafplaats
vraagt inmiddels om aanpassing. De begraafplaats heeft een eigen exploitatieresultaat en is een
onderdeel van de begroting en de rekening van het college van kerkrentmeesters. De tarieven voor
het begraven en voor de uit te geven graven zijn al een aantal jaren hetzelfde. Aanpassing van deze
tarieven is een aandachtspunt van het college van kerkrentmeesters .

 

jeugdraad
Naast de kerkrentmeesters zijn vooral de jeugdraad en de jeugdclubs bezig met het verbeteren van
onze uitstraling. Bij geen enkele andere kerkelijke activiteit zijn zoveel rand- en
buitenkerkelijken betrokken als bij het jeugdwerk. Via clubs, school- kerk-gezinsdiensten etc.
leren jongeren de kerk kennen. We dringen daarbij niets op, maar we maken wel duidelijk waar we
voor staan.

 

diakenen
De Tsjerne (het jeugdhonk) is het visitekaartje van de diaconie. Het is een bijdrage aan het
welzijn van ons dorp in bredere zin en vooral voor dat van de jeugd. Het gebouw is vroeger door de
diaconie aangekocht. De huur die het Tsjerne bestuur aan de diaconie moet betalen is het
verzekeringsgeld. Volgens de eerder gemaakte afspraken mogen in de Tsjerne geen horeca
aangelegenheden georganiseerd worden zoals familie feesten etc. De jeugdclubs mogen vrij gebruik
maken van het gebouw.
Tevens wordt er één keer per jaar een jeugddienst in de Tsjerne gehouden.

De diaconie heeft twee maal per jaar een vergadering met het bestuur van de
Tsjerne, dit om de contacten te onderhouden.

 

predikant
Ook de predikant kan nog een flinke bijdrage leveren aan de verbetering van onze uitstraling. Hij
verzorgt al iedere maand een kleine rubriek in de Doarpskrite. Hij gaat indien gewenst ook bij
buitenkerkelijken op bezoek. En hij probeert met de school en de muziekvereniging een goed contact
te onderhouden.

Voor de toekomst valt te denken aan een kring ‘Christelijk geloof voor ongelovigen’ of een ‘rondje
door het dorp’ dat letterlijk door het hele dorp gaat. Maar dit zijn plannen voor de lange termijn.

 

ouderlingen
De wijkouderlingen proberen onze uitstraling te verbeteren door de wekelijkse bloemengroet zo nu en
dan te bestemmen voor dorpsgenoten die geen lid zijn van onze gemeente, eens in de twee jaar een
avond te organiseren voor alle nieuw ingekomen bewoners van ons dorp, op de jaarlijkse kerstmarkt
een standje in te richten en met kerst en pasen huis aan huis een kaart te laten bezorgen met
daarop goede wensen en de aankondiging van onze diensten.


Voor de toekomst zoeken we nog naar nieuwe mogelijkheden.

 

 

 

besluit

 


HET BELEIDSPLAN IN DE PRAKTIJK

 

kerkenraad
Een beleidsplan sterft doorgaans een vroege dood in de bureaulade van de kerkenraad. Uiteraard
vormt dit beleidsplan een uitzondering: we gaan ermee aan de slag. Aan de hand van de drie thema’s
kunnen we er aan het slot van elke kerkenraadsvergadering tien minuten bij stilstaan. We kunnen
elkaar dan eenvoudig de volgende vragen stellen:

 

     1)  dragen de besluiten van vanavond bij aan het versterken van onze onderlinge band?

 

     2) dragen ze bij aan het verdiepen van het geloof van de gemeente?

 

     3) en dragen ze bij aan het verbeteren van onze uitstraling?

 

Als we op al deze vragen met ‘ja’ kunnen antwoorden, zitten we nog op het goede spoor.

 

gemeente
Uitvoering van een beleidsplan is overigens geen zaak van de kerkenraad alleen: we staan er als
gemeente met elkaar voor. Door een kaartje, bezoekje of groet kunnen we eenvoudig onze onderlinge
band versterken. Door dagelijkse bijbellezing en gebed, door wekelijkse kerkgang en door deelname
aan het kringenwerk kunnen we met elkaar ons geloof verdiepen. En door onze gesprekken aan de
keukentafel kunnen we samen onze uitstraling verbeteren.
 

 

 

 


In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,

zijn wij door uwe kracht

als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,

wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.