Welkom
Bij de diensten..
Gemeentewerk
Kerkenraad
Agenda
Contact
Jeugdraad
links
sitemap
Fotoalbum
Kerkgebouw
Diavoorstellingen
ANBI
Kerkbalans

 

 

Sjongleafhawwers,

 

“Zingen met Sjoukje”. Sa stiet it yn it winterwurkboekje fan tsjerke . Sjonge op de 5de snein fan Peaske: Cantate. Yn dit gefal 24 april.

We oefenje elke freedtejûn.

De tsjinst is snein 24 april en it konsert is op snein 22 maaie mei it korps en fansels ús oargelist Balt de Vries. Yn tsjinst en konsert sil de Ingelske hymne sintraal stean. Yn ús lieteboek stean der in hiele protte.

Foar beide útfierings ha ik in protte koarleden nedich. Foaral mannen!!!!!!!!!

Info en opjaan:

Beide útfierings Snein 24 april ( 9.30 – 10.45) en 22 maaie( 20.00- 21.15) binne yn de Martinitsjerke fan Easterein.

Asto meidwaan wolst , dan graag foar beide útfierings opjaan nei myn mailadres. (ek al hasto dy al hearder opjûn foar “Zingen met Sjoukje”) sjoukje.heins@ziggo.nl