Skip to content

Protestantse gemeente te Easterein

2018-2022

inleiding

WERKWIJZE EN THEMA’S
Op dinsdag 8 november 2011 werd op een gemeenteavond in de Martinitsjerke de eerste grote stap gezet op weg naar dit beleidsplan. Een kleine commissie bestaande uit Janke Twijnstra – Rispens, Anneke Elgersma – Zijlstra, Ineke Duipmans – Visser en ds. Riemer Praamsma had deze avond voorbereid. Aan de hand van 4 vragen en 6 stellingen was er een ‘brainstorm’ over de toekomst van onze gemeente. Wie er niet bij was kon ook reageren via Twitter, op catechisatie, bij de ‘Achttien-plusgroep’ of bij de ‘Lost Generation’. Het resultaat is te vinden in bijlage I en bijlage II.

De kerkenraad kreeg nu de opdracht om in dit woud van reacties een spoor te ontdekken. Als vingeroefening kreeg iedereen de opdracht mee naar huis om de inhoud van alle reacties samen te vatten in drie thema’s. Naast elkaar gelegd bleken deze steeds drie richtingen op te wijzen:

I       de onderlinge band versterken
aangeduid met woorden als: bouwe, mienskip, buurtwinkel, soarchsum, saamhorigheid, sjen, inspelen op diverse groepen, elkaar (nog meer) ontmoeten

II      ons geloof verdiepen
aangeduid met woorden als: betrouwen, fûnemint, openstaan, besinning, aansprekendheid, openheid, neitinke, talenten benutten, het Evangelie (nog meer) beleven

III    onze uitstraling verbeteren
aangeduid met woorden als: nije wegen, útnoegjend, sociaal cultureel werker, noegjend, leafde útstrieljend, dwaan, gastvrij zijn

Gelet op de onderliggende thema’s moeten we ‘de onderlinge band versterken’ dus breder zien dan de groep die op dit moment in onze gemeente actief is. ‘Ons geloof verdiepen’ heeft niet alleen een geestelijke, maar ook een praktische kant. En bij ‘onze uitstraling verbeteren’ gaat het niet alleen om de buitenkant, maar ook om onze innerlijke houding. Van deze kanttekeningen voorzien kan deze drieslag ons helpen kort maar krachtig de route aan te duiden die we de komende jaren met elkaar willen gaan.

Tijdens een gemeenteavond op donderdag 29 november hebben we het hele plan nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Na een aantal wijzigingen te hebben doorgevoerd is het op de kerkenraad van donderdag 6 december 2012 door de kerkenraad vastgesteld.

thema I

DE ONDERLINGE BAND VERSTERKEN

Tijdens de gemeenteavond werd de vraag: ‘wat vindt u belangrijk in de kerk?’ vaak beantwoord met woorden en beelden die iets te maken hebben met gemeenschap. Om precies te in zijn 39 van de 60 antwoorden werd op de één of andere manier de onderlinge band aangeduid als iets heel belangrijks in ons gemeentezijn. We hebben er ook de mogelijkheden voor: op de vraag naar het talent dat ieder in zou willen zetten voor de gemeente, werd in meer dan de helft geantwoord met een activiteit die juist de onderlinge ontmoeting kan stimuleren: bezoekwerk, samen eten, jeugdwerk etc. Op de vraag naar onze blinde vlek werden in dit kader twee groepen aangeduid waar we meer op moeten gaan letten: jongeren en mensen in moeilijke situaties. Het moet wel een vrije keus blijven: op de stelling ‘Kerklid is werklid: elk gemeentelid moet een taak op zich nemen’, kwamen maar weinig
positieve reacties.
Vooral het woord ‘moeten’ riep wrevel op. We willen dus op een ongedwongen manier de onderlinge band versterken, met oog voor jongeren en mensen in moeilijke situaties.

diakenen
Op dit moment wordt er vooral door onze diakenen gewerkt aan het versterken van de onderlinge band.
“Diaconaat” betekent immers letterlijk “dienst”. Het gaat dan om het inspelen op zorgen en noden binnen en buiten de gemeente. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot situaties waarin steeds meer mensen sociaal en economisch in de knel komen te zitten. Het ambt van diaken is dan het ‘helpen wie geen helper heeft’. De diakenen proberen deze opdracht correct uit te voeren.
Middelpunt daarbij is de Tafel van de Heer waar Hij ons voorgaat in het breken en delen. De diakenen zien in het bijzonder om naar hen die in nood zijn, zowel binnen als buiten de gemeente, zowel dichtbij als ver weg. Wij zijn allen een kind van God.
Voor de nood dichtbij huis zoeken de diakenen zo nodig samenwerking met het WMO. Daarnaast bekostigen ze de attenties van de bezoekdames (en heren) voor verjaardagen van ouderen en huwelijksjubilea.
Voor nood verder weg kiezen ze vooral voor financiële ondersteuning. De diaconie stelt het collecterooster samen, deze wordt in de kerkenraadsvergadering vastgesteld. Bij de collecte doelen wordt gekeken naar de plekken waar de nood het hoogst is en of de doelen een CBF keurmerk hebben.
We steunen met name de projecten van Kerk in Actie. De zendingscollecten en de werelddiaconaat collecten worden door de ZWO groep en de diaconie d.m.v .collecte enveloppen bij de gemeenteleden opgehaald. De ZWO groep werkt vrij zelfstandig, met het oog daarop hebben we een contactpersoon.
Twee maal per jaar is er overleg.
Voor de toekomst willen de diakenen nog alerter zijn op mensen in zowel financiële als andere noden. Ook denken ze eraan om weer mee te gaan draaien in het bezoekwerk, zodat ze weer meer persoonlijk contact kunnen leggen met de (oudere)gemeenteleden. Dit zou kunnen in het door het ouderlingenberaad georganiseerde ‘rondje door het dorp’.

ouderlingen
Ook de ouderlingen werken op dit moment hard aan het versterken van de onderlinge band. Zo gaan ze op bezoek bij alle nieuw ingekomen gemeenteleden. Ze nemen dan een bloemetje, het laatste nummer van de Reinbôge en de Kerkklok, het ABC-boekje en het programma van het winterwerk mee. In overleg met de predikant reageren ze op al het familiedrukwerk dat binnenkomt bij onze gemeente met een kaartje of een bezoekje. Soms reageren ze ook op een advertentie in de krant, naar ieders persoonlijk inzicht. Eén of twee keer per jaar organiseren ze samen met de predikant een groothuisbezoek. Ze zijn aanwezig bij het maandelijkse koffiedrinken na de dienst. Zij coördineren het bezoekwerk van de bezoekdames en –heren bij verjaardagen van ouderen en huwelijksjubilea.
En tussendoor verzamelen ze de adressen van mensen die het op prijs stellen vermeld te worden in de Ziekenboeg of op het lijstje voor de vakantie- of kerstpost.
Voor de toekomst willen de ouderlingen hier graag nog een schepje bovenop doen. De ouderling van dienst gaat voortaan samen met de predikant bij de uitgang van de kerk staan om iedereen een goede zondag te wensen. Wanneer er na de dienst koffiedrinken is, probeert de ouderling van dienst ervoor te waken dat er niemand alleen zit of staat. Twee keer per jaar (met dankstond en Pinksteren) willen ze vanuit de kerk een bloemengroet brengen bij al onze gemeenteleden die in een tehuis verblijven. En last but nog least: de ouderlingen zullen in het vervolg meedoen met het ‘rondje door het dorp’. Met deze actie wordt straat voor straat aan elk gemeentelid een bezoek vanuit de kerkenraad aangeboden.

predikant
De predikant werkt bij het versterken van de onderlinge band volop mee met de ouderlingen. Bij tachtig-plussers en chronisch zieken probeert hij minstens twee keer per jaar op bezoek te gaan.
Bij ernstige ziekte, rouw etc. komt hij naar bevind van zaken vaker. Alle andere gemeenteleden kunnen meedoen met het rondje door het dorp. De eerste ronde is inmiddels afgerond. Verder reageert hij (of één van de ouderlingen) op binnengekomen familiedrukwerk, coördineert hij het bezoekersproject ‘samen de winter door’ en wenst hij iedereen bij de uitgang van de kerk een goede zondag.
Voor de toekomst zet de predikant samen met de ouderlingen (en andere ambtsdragers) een nieuwe ronde door het dorp op. Het project ‘samen de winter door’ wordt uitgebreid naar de zomer. En als de Afûk een cursus overdag aanbiedt wil hij zich graag wat meer bekwamen in het fries.

jeugdraad
Samen met de jeugdraad probeert de jeugdouderling de onderlinge band van onze kinderen en jongeren te versterken. Al jaren zijn clubs, catechisaties en kindernevendienst daar goede instrumenten voor. De laatste tijd doen we daar nog een klein schepje bovenop met onze ‘uitslaapdiensten’: een late, korte, extra dienst, voorafgegaan door een uitgebreide brunch.
Voor de toekomst proberen we de projecten van de kindernevendienst (in de paarse tijden van het kerkelijk jaar) meer accent te geven door op de eerste zondag van het project een soort kinderzangdienst te houden. We gaan onderzoeken of er ook doelgroep diensten voor de middengroep (30-50 jaar) kunnen komen, met muziek en liturgie die past bij hun generatie.

kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft de taak en de verantwoordelijkheid de financiële en materiële voorwaarden te scheppen en te onderhouden voor het leven en werken van de gemeente. Hiertoe behoort ook het bijhouden van de registers van de gemeente: het doopboek, het belijdenisboek, het trouwboek en het register van de begraafplaats. Deze administratie is van wezenlijk belang voor het vormen van onze gemeenschap. Veel leden zijn immers ‘slapend’ in onze registers, om daar eens weer als actieve lidmaten uit te ontwaken.

thema II

ONS GELOOF VERDIEPEN

Wanneer op de gemeenteavond de vraag: ‘wat vindt u belangrijk in de kerk?’ niet beantwoord werd in termen van gemeenschap, dan was het vaak in termen van geloof, verdieping, evangelie, bijbel en onderwijs. We willen als gemeente iets leren met elkaar. Heel bewust willen we staan in de christelijke traditie en daar luisteren naar het Evangelie.

predikant
Bij het verdiepen van onze geloofsbeleving speelt onze predikant een belangrijke rol. Allereerst moet hij zich zelf natuurlijk blijven oefenen in bijbel lezing, theologische reflectie, meditatie en gebed. Dit doet hij o.a. door met enige regelmaat zelf kerkganger te zijn en door deel te nemen aan de Permanente Educatie (PE) voor Predikanten. Vervolgens kan hij ook anderen op deze weg stimuleren. De zondagse kerkdienst is daarvoor de meest voor de hand liggende plaats. Tijdens de winterperiode bereidt hij de meeste diensten voor met andere gemeenteleden: startzondagcommissie, jeugdraad, school, doopouders, catechesegroepen, jeugdclubs etc. Op die manier komt de zondagse dienst voort en loopt hij uit op het geloofsgesprek. Tijdens het zomerseizoen probeert hij teksten te kiezen waarop hij wat langer moet studeren. Op die manier is er ook ruimte voor meer exegetische verdieping. Bij het zoeken naar gastvoorgangers streven we een afspiegeling van de breedte van de kerk na: van Bonders en Evangelischen tot vrijzinnigen en aanhangers van de ‘Amsterdamse school’.
Naast de zondagse kerkdiensten vindt veel geloofsverdieping plaats in het kringenwerk. De predikant geeft leiding aan het gesprek met de Psalmen, een basiscursus Christelijke geloof (in welke vorm dan ook) en een oecumenische gespreksgroep (samen met pastor Jellema). Verder geeft hij leiding aan kringen voor specifieke leeftijden (10+, 13+, 16+, 18+, 40+).
Voor de toekomst zoeken we voor het kringenwerk naar samenwerking met andere gemeentes. Wat plaatselijk niet haalbaar is, behoort regionaal misschien wel tot de mogelijkheden. Te denken valt hier aan een kring voor dertigers i.s.m. Wommels of een regionale cursus over geloofsopvoeding. Tijdens de winterperiode zou het aantal diensten dat is voorbereid met een groep gemeenteleden misschien nog wat uitgebreid kunnen worden.

jeugdraad
De jeugdraad is op alle fronten met geloofsverdieping bezig. Middels de catechese en de kindernevendienst kunnen kinderen en jongeren kennismaken met het christelijk geloof. In de uitslaapdiensten kunnen ze kennismaken met de christelijke liturgie. En ook het clubwerk biedt, naast heel veel gezelligheid, royaal ruimte aan de voorbereiding van kerstnacht-, Tsjerne- en catechesediensten.
In het jeugdwerk zijn nieuwe vormen soms na twee of drie jaar alweer oud. Daarom blijft de jeugdraad zoeken naar nieuwe vormen. Afgelopen jaar is door één van de clubs het seizoen afgesloten met een kamp in Damwoude (Stand Younited), wie weet hebben ze daarmee een trend gezet voor de toekomst.

ouderlingen
Op het punt van geloofsverdieping denken de ouderlingen volop mee met de predikant. Duidelijk komt dit tot uitdrukking bij het jaarlijks vorm geven aan het groothuisbezoek, het opzetten van het winterwerk en het werven van de deelnemers daaraan, de evaluatie van de kerkdiensten op het ouderlingenberaad en het consistoriegebed voorafgaand aan elke kerkdienst.
Voor de toekomst proberen we de ouderlingen een meer inhoudelijke bijdrage te laten leveren aan de zondagse kerkdienst, in de vorm van schriftlezing, gedicht of gebed.

diakenen
Het Heilig Avondmaal in de gewone kerkdienst en het Heilig Avondmaal in kleine kring wordt door de diakenen verzorgd. Tevens wordt het kerstfeest voor ouderen door hen verzorgd. De diakenen zorgen er voor dat de CD met de kerkdienst opname bij de gemeenteleden wordt gebracht die hier belangstelling voor hebben. Om de gemeente meer te betrekken bij de projecten van Kerk in Aktie organiseren ze samen met de ZWO-groep jaarlijks een project in de veertig-dagentijd. Ook regelen ze samen een paasontbijt op de morgen van ons grote feest.
Voor de toekomt willen de diakenen graag bijzondere aandacht blijven geven aan het kerstfeest voor ouderen. Ook willen ze via Reinbôge en andere kanalen gemeenteleden een beeld geven van de collectedoelen.

kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters moet ervoor zorgen dat het financieel mogelijk is om samen kerk te zijn. Het in stand houden van de eredienst, het salaris van predikant en organist en de kosten van kerkblad en toerustingsmateriaal horen daar ook bij. Dat is de materiële kant van een geestelijke zaak.
Door goed beheer proberen de kerkrentmeesters de geestelijke ontwikkeling van de gemeente ook voor de toekomst mogelijk te maken.

Thema III

ONZE UITSTRALING VERBETEREN

Toen op de gemeenteavond werd gevraagd: ‘Hoe ziet onze gemeente er nu uit’, dan was het antwoord vaak een beeld waarvan het innerlijk wel oké was, maar de buitenkant niet om aan te zien. Misschien was dat wat overdreven (zo werken beelden nu eenmaal), maar het wijst ons wel op een probleem: onze uitstraling schiet tekort.

kerkrentmeesters
Bij het verbeteren van onze uitstraling nemen de kerkrentmeesters het voortouw.  Het kerkgebouw dat zij moeten beheren is tenslotte ons eerste visitekaartje in het dorp. Het beleid van het college van kerkrentmeesters is erop gericht dit gebouw in goede staat van onderhoud te houden, zodat groot onderhoud zoveel mogelijk achterwegen kan blijven. Ook het interieur proberen ze in de oude staat te houden. Zowel het interieur als exterieur van de kerk is rijksmonument. Bij het onderzoek naar het gebruik van moderne technieken wordt hier terdege rekening mee gehouden. Om in de toekomst de uitstraling van het kerkgebouw te verbeteren wordt gekeken of we de kerk op een verantwoorde wijze vaker open kunnen zetten voor bezichtiging en bezinning. Een nieuw bord bij de ingang kan mensen informatie geven over openingstijden, kerkdiensten en bereikbaarheid van koster en predikant.

Ook met de begraafplaats zijn we duidelijk aanwezig in het dorp. Het reglement van de begraafplaats vraagt inmiddels om aanpassing. De begraafplaats heeft een eigen exploitatieresultaat en is een onderdeel van de begroting en de rekening van het college van kerkrentmeesters. De tarieven voor het begraven en voor de uit te geven graven zijn al een aantal jaren hetzelfde. Aanpassing van deze tarieven is een aandachtspunt van het college van kerkrentmeesters .

jeugdraad
Naast de kerkrentmeesters zijn vooral de jeugdraad en de jeugdclubs bezig met het verbeteren van onze uitstraling. Bij geen enkele andere kerkelijke activiteit zijn zoveel rand- en buitenkerkelijken betrokken als bij het jeugdwerk. Via clubs, school- kerk-gezinsdiensten etc. leren jongeren de kerk kennen. We dringen daarbij niets op, maar we maken wel duidelijk waar we voor staan.

diakenen
De Tsjerne (het jeugdhonk) is het visitekaartje van de diaconie. Het is een bijdrage aan het welzijn van ons dorp in bredere zin en vooral voor dat van de jeugd. Het gebouw is vroeger door de diaconie aangekocht. De huur die het Tsjerne bestuur aan de diaconie moet betalen is het verzekeringsgeld. Volgens de eerder gemaakte afspraken mogen in de Tsjerne geen horeca aangelegenheden georganiseerd worden zoals familie feesten etc. De jeugdclubs mogen vrij gebruik
maken van het gebouw. Tevens wordt er één keer per jaar een jeugddienst in de Tsjerne gehouden. De diaconie heeft twee maal per jaar een vergadering met het bestuur van de Tsjerne, dit om de contacten te onderhouden.

predikant
Ook de predikant kan nog een flinke bijdrage leveren aan de verbetering van onze uitstraling. Hij verzorgt al iedere maand een kleine rubriek in de Doarpskrite. Hij gaat indien gewenst ook bij buitenkerkelijken op bezoek. En hij probeert met de school en de muziekvereniging een goed contact te onderhouden.

Voor de toekomst valt te denken aan een kring ‘Christelijk geloof voor ongelovigen’ of een ‘rondje door het dorp’ dat letterlijk door het hele dorp gaat. Maar dit zijn plannen voor de lange termijn.

ouderlingen
De wijkouderlingen proberen onze uitstraling te verbeteren door de wekelijkse bloemengroet zo nu en dan te bestemmen voor dorpsgenoten die geen lid zijn van onze gemeente, eens in de twee jaar een avond te organiseren voor alle nieuw ingekomen bewoners van ons dorp, op de jaarlijkse kerstmarkt een standje in te richten en met kerst en Pasen huis aan huis een kaart te laten bezorgen met daarop goede wensen en de aankondiging van onze diensten.
Voor de toekomst zoeken we nog naar nieuwe mogelijkheden.

besluit

HET BELEIDSPLAN IN DE PRAKTIJK

kerkenraad
Een beleidsplan sterft doorgaans een vroege dood in de bureaulade van de kerkenraad. Uiteraard vormt dit beleidsplan een uitzondering: we gaan ermee aan de slag. Aan de hand van de drie thema’s kunnen we er aan het slot van elke kerkenraadsvergadering tien minuten bij stilstaan. We kunnen elkaar dan eenvoudig de volgende vragen stellen:

1)  dragen de besluiten van vanavond bij aan het versterken van onze onderlinge band?

2) dragen ze bij aan het verdiepen van het geloof van de gemeente?

3) en dragen ze bij aan het verbeteren van onze uitstraling?

Als we op al deze vragen met ‘ja’ kunnen antwoorden, zitten we nog op het goede spoor.

gemeente
Uitvoering van een beleidsplan is overigens geen zaak van de kerkenraad alleen: we staan er als gemeente met elkaar voor. Door een kaartje, bezoekje of groet kunnen we eenvoudig onze onderlinge band versterken. Door dagelijkse bijbel lezing en gebed, door wekelijkse kerkgang en door deelname aan het kringenwerk kunnen we met elkaar ons geloof verdiepen. En door onze gesprekken aan de keukentafel kunnen we samen onze uitstraling verbeteren.

In ‘t lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,

zijn wij door uwe kracht

als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,

wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

Back To Top