Contact

Adres kerk

Tsjerkebuorren 2
8734GZ Easterein

PKN Gemeente
Postbus 2
8734 ZK Easterein

Bezichtigen van de kerk

Vrijdagmiddag van 13:30 tot 17:00 van maart tot oktober en volgens afspraak via de koster, m.u.v. vrijdagmiddag. Rondleidingen minimaal 30 min. De toren is vrijdagmiddag niet te bezichtigen.

Overige contactgegevens

Koster:

André C. Vink
de Singel 30a Easterein
0515-333134
famvink@ziggo.nl

Kerkelijk werker

Mevr. Geertsje van der Meer

geertjevandermeer@ziggo.nl

Tel. 06-42623575/058-2551135

Organist:

Balt de Vries
Kanadezenstrjitte17
8603 EE Sneek
0515-417782
baltdevries@gmail.com

Ledenadministratie:

Aline Evenhuis
06-38905783
ledenadministratie@kerkeasterein.nl

Kerkwebradio:

Halbe Overal
De Streek 22 Easterein
0515-332011
hoveral@home.nl

Gelegenheidskoor:

Sjoukje Heins-Scheltema
Populiereleane 5
0515-332465
sjoukje.heins@ziggo.nl

Kinderopppas:

Graag 2 dagen voor de dienst aanmelden bij:

Ytsje Hofstee-van Dijk
0515-332724
theunis-ytsje@kpnmail.nl

Kindernevendienst:

Sjierkje Plantinga
0515-332730
jplantinga@hetnet.nl

Schilderkring:

Jan Strikwerda
Hofsleane 1
0515-331796

Zondagskind:

Gera de Haan
Foarbuorren 11
gera_de_haan@hotmail.com

Jeugdclubs:

Marcel Janssen
De Singel 34
0515-331648
marcel-francisca@hetnet.nl

De Kerkklok:

Abonnementen:

B. Westra-Keulen
0517-469245
baukje@operamail.com

Inleveren kopij:

 

Bezoek verjaardagen etc:

Anna Joke Bakker-Bruinsma
Wynserdyk 18
0515-332919
anna-gep@hotmail.com

Sneinsbrief:

André C. Vink
de Singel 30a Easterein
0515-333134
famvink@ziggo.nl

ZWO-commissie:

Jet Reitsma-Abma
Smidslân 11
0515-332500
reitsmadj@hetnet.nl

Bloemengroet:

Preekvoorziener:

Botty Tacoma-Veenstra
Wynserdyk 10 Easterein
0515-331479
preekvoorziener@kerkeasterein.nl

Boekhouder:

A. Elgersma
Smidslân 14
0515-331597
boekhouder@kerkeasterein.nl

Collectebonnen:

Rein Hofstee
Sybadawei 12 Easterein
0515-331746
r.hofstee@hetnet.nl

Redactie Reinbôge:

Janny Strikwerda-Schouten
Ineke Duipmans-Visser
Catharina Jansen-Veenstra
Koos Plantinga

reinboge@kerkeasterein.nl

Webmaster:

D. D. Reitsma
kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl