Skip to content

Adres kerk

Tsjerkebuorren 2
8734GZ Easterein

PKN Gemeente
Postbus 2
8734 ZK Easterein

Bezichtigen van de kerk

Vrijdagmiddag van 13:30 tot 17:00 van maart tot oktober en volgens afspraak via de koster, m.u.v. vrijdagmiddag. Rondleidingen minimaal 30 min. (tot 10 personen tegen vergoeding, zie bij kerkgebouw/verhuur) De toren is vrijdagmiddag niet te bezichtigen.

Overige contactgegevens

Koster:

André C. Vink
de Singel 30a Easterein
0515-333134
koster@kerkeasterein.nl

Predikant

Ds. Nicolette Vlaming

predikant@kerkeasterein.nl

Tel. 06 14454766

Organisten:

Er is een groep organisten die bij toerbeurt spelen.

contactpersoon is Stefan van Krimpen

 

Ledenadministratie:

Aline Evenhuis
06-38905783
ledenadministratie@kerkeasterein.nl

Kerkwebradio:

Andre Vink, koster

Koster@kerkeasterein.nl

Gelegenheidskoor:

Sjoukje Heins-Scheltema
Populiereleane 5
0515-332465
sjoukje.heins@ziggo.nl

Kinderopppas:

Graag 2 dagen voor de dienst aanmelden bij:

Gera de Haan

06-41704992 gera_de_haan@hotmail.com

Koster:

André C. Vink
de Singel 30a Easterein
0515-333134
koster@kerkeasterein.nl

Predikant

Ds. Nicolette Vlaming

predikant@kerkeasterein.nl

Tel. 06 14454766

Organist:

Balt de Vries
Kanadezenstrjitte17
8603 EE Sneek
0515-417782
baltdevries@gmail.com

Ledenadministratie:

Aline Evenhuis
06-38905783
ledenadministratie@kerkeasterein.nl

Kerkwebradio:

Andre Vink, koster

Koster@kerkeasterein.nl

Gelegenheidskoor:

Sjoukje Heins-Scheltema
Populiereleane 5
0515-332465
sjoukje.heins@ziggo.nl

Kinderopppas:

Graag 2 dagen voor de dienst aanmelden bij:

Gera de Haan

06-41704992 gera_de_haan@hotmail.com

Kindernevendienst:

Tettje de Boer-Strikwerda

0515-331375

mebtett@hotmail.com

Schilderkring:

Jan Strikwerda
Hofsleane 1
0515-331796

Zondagskind:

Gera de Haan
Foarbuorren 11
gera_de_haan@hotmail.com

Jeugdclubs:

Marcel Janssen
De Singel 34
0515-331648
marcel-francisca@hetnet.nl

De Kerkklok:

Abonnementen:

B. Westra-Keulen
0517-469245
baukje@operamail.com

Inleveren kopij:

B. Tacoma – Veenstra

 

Bezoek verjaardagen etc:

Anna Joke Bakker-Bruinsma
Wynserdyk 18
0515-332919
anna-gep@hotmail.com

Sneinsbrief/Nijsbrief

Broer Harmen Abma

Nijsbrief@kerkeasterein.nl

0515-336810

ZWO-commissie:

Broer Harmen Abma

Wynserdyk 22A

0515-336810

abma_vdvalk@hotmail.nl

Bloemengroet:

zie ouderlingen voor suggesties

Preekvoorziener:

Botty Tacoma-Veenstra
Wynserdyk 10 Easterein
0515-331479
preekvoorziener@kerkeasterein.nl

Boekhouder:

W. Twijnstra
De Ljits 1
0515-332570
boekhouder@kerkeasterein.nl

Collectebonnen:

Jelle Brouwer
Koaifinne 3 Easterein
0515-332269
Jbrouwereasterein@hotmail.com

Redactie/Opmaak Nijsbrief:

Broer Harmen Abma

Nijsbrief@kerkeasterein.nl

Webmaster:

D. D. Reitsma
kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

Back To Top