skip to Main Content

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken
van de inkomstenbelasting.
Dit geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk: Missionair Werk,
Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse
Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconiën en classes.
Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens
betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeldt.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI (kerkelijke Protestantse Kerk Easterein te Easterein
gemeente);
RSIN/Fiscaal nummer: 0026 73 320
E-mail:
Naam ANBI (diaconie) Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein
te Easterein
RSIN/Fiscaal nummer: 824105746
E-mail diaconie@kerkeasterein.nl
Website adres: www.kerkeasterein.nl
www.kerkeasterein.nl
Telefoon-nr. Kerkelijk 06-38905783
Bureau ( leden administratie) ledenadministratie@kerkeasterein.nl
Adres Postbus 2
Postcode en plaats 8734 ZK Easterein

De Protestantse Kerk te Easterein is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland(PKN). In de statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacrementen. “(Ordinantie 1, artikel 1)

Deze gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde arikel X lid 2).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent
het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde PKN

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconiën en andere
instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Kerk Easterein te Easterein en op de
diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 16 leden. die worden gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor
het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden.
Het College van Diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges.
Verder hebben zowel de Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college
voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 3).

C. Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het woord te horen en te verkondigen.
3- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:  Beleidsplan PKN

Het beleidsplan van de Diaconie van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:  Beleidsplan PKN.
Op deze webpagina vindt u het beleidsplan 2018-2022 van onze kerkelijke gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst zoals kerkelijk werkers, koster/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaarden-regeling PKN”. De beloning van diaconale medewerkers- indien aanwezig – is geregeld in de “Arbeidsvoorwaarden PKN”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen PKN
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zij conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijk colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.
In de jaarrekening 2019 wordt de financiële verantwoording over het boekjaar 2019 gegeven. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk – zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom – begroting – in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Ook het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom – begroting – in het overzicht onder I. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen enigzins afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Dit heeft te maken met onvoorzienbare omstandigheden in de vorm van dat onze predikant een beroep elders heeft aangenomen.

Protestantse gemeente te Easterein KRM J2020 –

I. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting

Onderstaande de staat van baten en lasten geeft de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslag jaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Protestantse gemeente te Easterein DIA J2020

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor speciale projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwillgers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie
en beheer van de diaconalebezittingen.

Back To Top