Ga naar hoofdinhoud

Moderamen

Voorzitter: Janke van der Valk- Abma

Scriba:
Lisette Zijlstra – van Haaren
scriba@kerkeasterein.nl

Predikant

Ds. Nicolette Vlaming

Predikant@kerkeasterein.nl

06-14454766

College van diakenen:

Voorzitter:

Marcel Jansen
Easterein

Secretaris:

Monique Vellinga-van den Berg 0515-332272
diaconie@kerkeasterein.nl

College van kerkrentmeesters

Voorzitter:

Stefan van Krimpen
06-18639018
scvank@hotmail.com

Secretaris:

Douwe Dirk Reitsma
Postbus 2
8734 ZK Easterein
0515-332500
kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

Doede Kooistra (pachtzaken)
06-15356106
Grondzaken@kerkeasterein.nl

Andries Veenstra (gebouwen)
06-11341278
andriesveenstra@hotmail.com

leo Slooter (verantwoordelijk voor o.a. begraafplaats)

06-51854724

ls@tolibv.nl

Wijken

Wijkouderling:

Vacant

Jeugdouderling:

Vacant

Wijkdiaken:

Luuk van der Werk

de Tsjems 9 Itens

0515-336822 l.werk@gmail.com

Wijkindeling:

 • Foarbuorren
 • Skippersbuorren
 • Tsjerkebuorren
 • de Streek
 • ‘t Heechhiem
 • Smidslân
 • Koaifinne
 • Buitengebied

Wijkouderling:

Janke Twijnstra – Rispens
De Ljits 1 Easterein
0515-332570
w.twijnstra@home.nl

Jeugdouderling:

Vacant

Wijkdiaken:

Hannah van Krimpen – de Boer

Wijkindeling:

 • Hôfsleane
 • de Ljits
 • de Singel
 • it Risplân
 • Populiereleane
 • Wynserdyk

Wijkouderling:

Janke Abma- van der Valk
Wynserdyk 22A
0515-336810
abma_vdvalk@hotmail.nl

Jeugdouderling:

Vacant

Wijkdiaken:

Marcel Jansen
de Singel 34
0515-331648 marcel-fransica@hetnet.nl

Wijkindeling:

 • Sjaardaleane
 • Skoallestrjitte
 • Vrijburg
 • A. Joustrastrjitte
 • Griene leane
 • Van Eijsingaleane

Wijkouderling:

Janny Strikwerda-Schouten
Hofsleane 2
0515-755950
sake_en_janny@hotmail.com

Jeugdouderling:

Vacant

Wijkdiaken:

Monique Vellinga – van den Berg
Sibadawei 26
0515-332272

Wijkindeling:

 • Stittenserleane
 • ‘t Kleaster
 • Dobbelân
 • Eeskwert
 • Sibadawei
 • Skrok
 • Fabrykswei
Back To Top