Kerkenraad

Moderamen

Voorzitter:

Durkje v/d Eems-de Haan
Dobbelân 2 Easterein
0515-332300
durkjevandereems@ziggo.nl

Scriba:
Botty Tacoma-Veenstra
scriba@kerkeasterein.nl

Predikant

ds. Riemer Praamsma
Populiereleane 9 Easterein
0515-336767
ds@riemerpraamsma.nl

De predikant gaat regelmatig op bezoek in het ziekenhuis, maar ook bij zieken thuis. Opname etc. graag zelf (laten) melden bij hem of bij uw ouderling. U kunt een opname ook voor iemand anders doorgeven, maar vraag het wel eerst aan betrokkene zelf. Als u dit goed vindt vermelden wij uw naam in de ziekenboeg.

College van diakenen:

Voorzitter:

Folkje Visser
Koaifinne 4
Easterein
0515-332269

Secretaris:

Ytsje Hofstee
Skrok 1 Easterein
0515-332724
diaconie@kerkeasterein.nl

Ouderling-kerkrentmeester

Voorzitter:

Halbe Overal
De Streek 22 Easterein
0515-332011
halbeentineke@gmail.com

Secretaris:

Douwe Dirk Reitsma
Postbus 2
8734 ZK Easterein
0515-332500
kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

Ultsje Bouma
Hofsleane 15 Easterein
0515-333975
up.bouma@home.nl

Kerkrentmeesters

Marten Sterkenburgh
Populiereleane 8 Easterein
06-21212797
msterkenburgh@hotmail.com

Willem Rienstra
Vrijburg 2 Easterein
0515-331279
riens102@planet.nl

Wijken

Wijkouderling:

Anneke Elgersma-Zijlstra
Smidslân 14 Easterein
0515-331597
a.elgersma@live.nl

Jeugdouderling:

Gera de Haan
gera_de_haan@hotmail.com

Wijkdiaken:

Marcel Janssen
de Singel 34
0515-331648
Marcel.fransisca@gmail.com

Wijkindeling:

 • Foarbuorren
 • Skippersbuorren
 • Tsjerkebuorren
 • de Streek
 • ‘t Heechhiem
 • Smidslân
 • Koaifinne
 • Buitengebied

Wijkouderling:

Durkje v/d Eems-de Haan
Skilplein 15 Easterein
0515-332300
durkjevandereems@ziggo.nl

Jeugdouderling:

Gera de Haan
gera_de_haan@hotmail.com

Wijkdiaken:

Folkje Visser
Koaifinne 4 Easterein
0515-332269
folkje1956@hotmail.com

Wijkindeling:

 • Hôfsleane
 • de Ljits
 • de Singel
 • it Risplân
 • Populiereleane
 • Wynserdyk

Wijkouderling:

Botty Tacoma-Veenstra
Wynserdyk 10 Easterein
0515-331479
Tacoma@altac.nl

Jeugdouderling:

Gera de Haan
gera_de_haan@hotmail.com

Wijkdiaken:

Luuk van der Werk
Itens
L.Werk1957@gmail.com

Wijkindeling:

 • Sjaardaleane
 • Skoallestrjitte
 • Vrijburg
 • A. Joustrastrjitte
 • Griene leane
 • Van Eijsingaleane

Wijkouderling:

Anna Joke Bakker-Bruinsma
Wynserdyk 18
0515-332919
anna-gep@hotmail.com

Jeugdouderling:

Gera de Haan
gera_de_haan@hotmail.com

Wijkdiaken:

Ytsje Hofstee/van Dijk
Skrok 1 Easterein
0515-332724
theunis-ytsje@kpnmail.nl

Wijkindeling:

 • Stittenserleane
 • ‘t Kleaster
 • Dobbelân
 • Eeskwert
 • Sibadawei
 • Skrok
 • Fabrykswei