Kerkenraad

Moderamen

Voorzitter:

Durkje v/d Eems-de Haan
Dobbelân 2 Easterein
0515-332300
durkjevandereems@ziggo.nl

Scriba:
Botty Tacoma-Veenstra
scriba@kerkeasterein.nl

Predikant

Per 19 mei j.l. zijn wij als gemeente vacant

Vanaf juli hebben wij een kerkelijk werker die verbonden is aan onze PKN gemeente

Voor dringende zaken of behoefte aan gesprek: Email: geertjevandermeer@ziggo.nl Tel. 06-42623575/ 058-2551135

College van diakenen:

Voorzitter:

Folkje Visser
Koaifinne 4
Easterein
0515-332269

Secretaris:

Ytsje Hofstee
Skrok 1 Easterein
0515-332724
diaconie@kerkeasterein.nl

Ouderling-kerkrentmeester

Voorzitter:

Halbe Overal
De Streek 22 Easterein
0515-332011
halbeentineke@gmail.com

Secretaris:

Douwe Dirk Reitsma
Postbus 2
8734 ZK Easterein
0515-332500
kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

Ultsje Bouma
Hofsleane 15 Easterein
0515-333975
up.bouma@home.nl

Kerkrentmeesters

Marten Sterkenburgh
Populiereleane 8 Easterein
06-21212797
msterkenburgh@hotmail.com

Willem Rienstra
Vrijburg 2 Easterein
0515-331279
riens102@planet.nl

Wijken

Wijkouderling:

Anneke Elgersma-Zijlstra
Smidslân 14 Easterein
0515-331597
a.elgersma@live.nl

Jeugdouderling:

Gera de Haan
gera_de_haan@hotmail.com

Wijkdiaken:

Marcel Janssen
de Singel 34
0515-331648
Marcel.fransisca@gmail.com

Wijkindeling:

 • Foarbuorren
 • Skippersbuorren
 • Tsjerkebuorren
 • de Streek
 • ‘t Heechhiem
 • Smidslân
 • Koaifinne
 • Buitengebied

Wijkouderling:

Durkje v/d Eems-de Haan
Skilplein 15 Easterein
0515-332300
durkjevandereems@ziggo.nl

Jeugdouderling:

Gera de Haan
gera_de_haan@hotmail.com

Wijkdiaken:

Folkje Visser
Koaifinne 4 Easterein
0515-332269
folkje1956@hotmail.com

Wijkindeling:

 • Hôfsleane
 • de Ljits
 • de Singel
 • it Risplân
 • Populiereleane
 • Wynserdyk

Wijkouderling:

Botty Tacoma-Veenstra
Wynserdyk 10 Easterein
0515-331479
Tacoma@altac.nl

Jeugdouderling:

Gera de Haan
gera_de_haan@hotmail.com

Wijkdiaken:

Luuk van der Werk
Itens
L.Werk1957@gmail.com

Wijkindeling:

 • Sjaardaleane
 • Skoallestrjitte
 • Vrijburg
 • A. Joustrastrjitte
 • Griene leane
 • Van Eijsingaleane

Wijkouderling:

Anna Joke Bakker-Bruinsma
Wynserdyk 18
0515-332919
anna-gep@hotmail.com

Jeugdouderling:

Gera de Haan
gera_de_haan@hotmail.com

Wijkdiaken:

Ytsje Hofstee/van Dijk
Skrok 1 Easterein
0515-332724
theunis-ytsje@kpnmail.nl

Wijkindeling:

 • Stittenserleane
 • ‘t Kleaster
 • Dobbelân
 • Eeskwert
 • Sibadawei
 • Skrok
 • Fabrykswei