skip to Main Content

Liturgy tsjinst 31 july 2022

klik op de link om te iepenjen. Dizze tsjinst wurd ek útstjoerd troch Omrop Fryslân om 10 oere. Graach allegear om 9.45 oanwesich wêze. It keamerkoor docht ek mei yn dizze tsjinst.  Ek de kommesaris  fan de kening, Arno Brok, is oanwesich.

 

Back To Top