skip to Main Content

Aanvulling op de 19e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 1 december 2021
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis
Fryslân,
Aanvulling
Afgelopen zaterdag stuurde ik u het advies om gedurende in ieder geval drie weken niet meer
na 17.00 uur in een kerkdienst samen te zijn. Gisteravond hebben ons synodemoderamen en
de landelijke kerkenkoepel (CIO) dit advies aangevuld. Er geldt nu ook een advies voor
kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten. Dit geldt vooralsnog tot 19 december.
Doordeweekse kerkelijke bijeenkomsten
Ook op doordeweekse dagen is het van groot belang om het aantal contactmomenten te
verminderen. CIO doet hier een dringende oproep aan de kerkgenootschappen om hieraan een
verantwoorde invulling te geven: benut zoveel mogelijk alternatieve mogelijkheden voor
bijeenkomsten en vergaderingen na 17.00 uur of stel ze uit. Ook het jeugd- en jongerenwerk
in de avonduren verdient hierbij aandacht. Denkt u hierbij ook aan de oplopende
besmettingsgraad onder jongeren. U vindt het volledig advies op
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/advies-naar-aanleiding-persconferentie-26-november/
Feestdagen
Over de komende feestdagen deelt het synodemoderamen mee dat de kerkdiensten rond de
Kerst (kerstavond en beide kerstdagen) de aandacht van CIO hebben en dat zij tijdens een
volgend overleg met de minister aan de orde komen. Veel zal afhangen van de
ontwikkelingen in het aantal besmettingen.
Laten wij hopen en bidden dat het aantal besmettingen de komende weken kan worden
verminderd.
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Back To Top