Skip to content

Plaatselijke Regeling PG Easterein april 2022

Onze identiteit

Een bescheiden, open en ontspannen gemeente die haar vrolijk orthodoxe geloofsbeleving op creatieve wijze vorm geeft in de bijzondere historische entourage van de Martinitsjerke.

Kerkelijke geschiedenis

De Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk werken sinds begin jaren `90 van de vorige eeuw samen. Het gereformeerde kerkgebouw is verkocht, het is nu woonhuis en expositieruimte. Beide pastorieën zijn ook verkocht en een nieuwe pastorie is gebouwd in een nieuwe woonwijk. De Martinikerk, waar elke zondagmorgen de eredienst wordt gehouden staat midden in het dorp, omgeven door een kerkhof en gedeeltelijk met een gracht. Van de rijke historie is veel bewaard gebleven, uniek is de Kreake ( het doksaal).

Het dorp en omgeving

Easterein is een pittoresk dorp, gelegen in het hart van de Fryske Greidhoeke en hoort sinds 2018 bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Het dorp telt bijna 1000 inwoners. Alhoewel het geen terpdorp is staat de imposante Martinikerk op een hoger gelegen gedeelte in het midden van het dorp. De kern van het dorp heeft de status beschermd dorpsgezicht.

Agrarische invloeden zijn in en rond de het dorp gebleven. Wel zijn die invloeden in de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. Een groot percentage van de bevolking verdient zijn of haar inkomen in en buiten het dorp.Vermeldingswaardig is het bekende Restaurant- Partycentrum Bergsma. Het café is 500 jaar oud en daarmee het oudste café-restaurant van Fryslân. Voor de dagelijkse behoeften is in het nabijgelegen dorp Wommels (ca. 2 km.) een supermarkt, bakker, slager etc.

Easterein heeft een eigen apotheekhoudende huisartsenpraktijk. De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn in Sneek (ca. 15 km.) en Leeuwarden (ca. 25 km.)

Verenigingen

Een bloeiend en actief verenigingsleven voor jong en oud, bestaande uit een 20-tal verenigingen zowel op het gebied van muziek, toneel, sport, natuur, enz.

Onderwijs

Er is een christelijke basisschool in Easterein.

Voortgezet onderwijs is in Bolsward, Sneek, Franeker, Leeuwarden.

Beschrijving kerkelijke gemeente

De Protestantse kerk en de Gereformeerde gemeente horen sinds de fusie op 1 september 2013 bij de Protestantse Kerk Nederland als Protestantse Gemeente Easterein.

Omvang en samenstelling van de gemeente: totaal aantal leden 494

Belijdende leden: 172                    Doopleden: 322

Leeftijdsopbouw:  0-18:   15   %   19-30:   13 %     31-50: 25   %   51-70: 43 %     70+:  16 %

Het aantal deelnemers aan de eredienst is gemiddeld ongeveer 50.

Het aantal vrijwilligers in de gemeente is groot. De volgende functies worden o.a. door de vrijwilligers ingevuld:

Ambtsdragers, (financiële) administratie, ledenadministratie, collectebonnen, bloemengroet, preekvoorziening, kerkblad, kerkwebradio, website, jeugdwerk, bezoekwerk, ZWO-commissie, gelegenheidskoor, activiteitencommissie, uitnodiging verzorgen o.a. kerst- en paaskaart.

Ook rand- en buitenkerkelijken nemen deel aan de activiteiten( zie activiteitengids 2019-2020)

Organisatie en invulling van het kerkelijk werk

Erediensten

Iedere zondagmorgen wordt in de Martinikerk de eredienst gevierd. Tijdens de dienst is er kindernevendienst. Elke week is één van de kinderen ‘zondagskind’. Evt. is er oppas op aanvraag. Dopen op aanvraag. Het Heilig Avondmaal wordt 6 keer per jaar gevierd, dit is een open avondmaal. Bovendien wordt nog 2 keer per jaar op een zondagmiddag om 17.00 uur Avondmaal in kleine kring gevierd. Ook dit is een open avondmaal met vooraf een samenzijn met koffie, thee, gevolgd door een avondmaalsviering van een half uur, speciaal voor diegene waarvoor de gewone avondmaal diensten te lang duren. Uit de verzorgingshuizen kunnen de belangstellenden worden opgehaald. Eén keer per maand is er koffiedrinken na de dienst en elke zondagmorgen is er ontvangst met koffie of thee voor de dienst.

We vinden het prettig wanneer tenminste twee onderdelen van de dienst friestalig zijn. Dit kan een lied, een lezing of gebed zijn. Er zijn schriftlezers beschikbaar. We zingen uit het nieuwe liedboek, soms aangevuld met liederen uit andere bundels.

De muziekcommissie organiseert bij regelmaat speciale diensten met een muzikaal karakter.

Palmpasen wordt georganiseerd met zoveel mogelijk kinderen uit het dorp. Zij versieren voor de dienst in het jeugdhonk de Tsjerne een palmtak en lopen dan in optocht met muziek naar de kerk, waarna een korte dienst wordt gehouden.

Het jaarlijkse dorpsfeest wordt afgesloten met een kerkdienst in de feesttent. Geprobeerd wordt om in te haken bij het thema van het feest.

Tijdens de zomervakantie zijn er op donderdagavond 5 á 6 orgelconcerten te beluisteren van verschillende organisten op het fraaie Hardorff orgel.

Kerkenraad

Samenstelling van de kerkenraad: 4 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 3 ouderling-kerkrentmeesters, (2 kerkrentmeesters) 4 diakenen. Tijdens de vacante periode ondersteunt een kerkelijk werker de gemeente in brede zin.

De kerk heeft een vaste organist en een koster voor 70 procent in dienst.

Pastoraat                                                                                                              

Ouderlingen zijn aangesteld om in samenwerking met de predikant leiding te geven aan de gemeente, organisatorisch en pastoraal. Ter ondersteuning en opbouw van de gemeente dragen zij zorg voor de verkondiging van het evangelie. Er zijn veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten voor gesprek en creatief. ( zie activiteitengids 2019-2020.) Er is jaarlijks een gemeenteavond met na het financiële gedeelte een gastspreker met een speciaal onderwerp. De ouderlingen zorgen voor de persoonlijke contacten, in samenwerking met de predikant. De jeugdouderling onderhoudt de contacten met alle jeugdwerk.

In onze gemeente is ruimte voor een 80 – 100% predikantsplaats.

College van diakenen

Diaconie: is dienstbaar zijn, oog en oor hebben voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Dit gaat dan vooral om mensen die te weinig of geen aandacht krijgen. Enkele taken: Bemiddeling bij vakanties, Kerstviering voor ouderen , kerstpakketten, voedselbank, Jeugdhonk de Tsjerne.

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeester is namens de kerkenraad belast met het beheer van de financiën, de gebouwen, landerijen en overige bezittingen. Zij stelt jaarlijks de conceptbegroting respectievelijk de concept jaarrekening op en legt deze voor aan de kerkenraad.

Catechese

Catechese wordt gehouden als gespreksgroep voor de jongeren. Er is catechese voor jongeren en op aanvraag voor belijdeniscatechese.

Vorming en toerusting

Er zijn diverse gespreks- en activiteitengroepen. Zie hiervoor de activiteitengids 2019-2020.

Missionaire activiteiten

De ZWO-commissie houdt zich bezig met zendingswerk, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk, o.a. Zendingszondag, 40-dagenproject samen met de kindernevendienst.

Jeugdwerk

De jeugdraad heeft als belangrijkste taak alle activiteiten te organiseren en te coördineren, die plaats vinden voor en door de jeugd, zoals Kindernevendienst, speciale jeugddiensten, Kerstnachtdienst enz.

Ouderen

Iedere maand er is een koffie-ochtend waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Een bezoekcommissie brengt een felicitatie bij verjaardagen vanaf 75 jaar en bij jubilea. Met dankdag voor gewas en arbeid wordt een bloemengroet gebracht bij gemeenteleden in de verzorgingshuizen.

Commissies

O.a: Liturgische bloemencommissie, startzondagcommissie, muziekcommissie, bezoekcommissie.

Gebouwen

In de Martinikerk worden kerkdiensten en bijeenkomsten gehouden. In de sacristie zijn twee ruimtes voor vergaderingen en catechese. In het jeugdhonk “De Tsjerne” komen clubs bij elkaar. Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van het multifunctioneel centrum “De Skoalleseize”

Communicatie

Iedere zondag is er een Sneinsbrief. Hierin staat de orde van dienst, aangevuld met actueel gemeentenieuws. In de rubriek ‘Efkes diele’ kunnen mensen hun lief en leed delen met de ander.

Voor contact met de leden wordt 8 maal per jaar de “Reinbôge” uitgegeven. Hierin worden de diensten vermeld, collectes (vaak met toelichting) evt. verslagen van een speciale dienst of activiteit. Ook kunnen gemeenteleden zelf een bijdrage inleveren b.v. een mooi gedicht. De”Kerkklok” is het kerkblad voor de ring Bolsward. Er wordt tevens gebruik gemaakt van website en facebook.

Eens in de twee jaar wordt een gezellige avond georganiseerd voor alle vrijwilligers.

Voor alle overige activiteiten verwijzen wij naar de activiteitengids 2022 – 2023.

Back To Top