Ga naar hoofdinhoud

Op tiisdei 17 maaie o.s. wol de diakony, mei in grutte groep frijwilligers,  wer in ynsammelingsaksje foar de voedselbank fan Boalsert hâlde.

Tusken 18.30  en 19.30 kinne jim ús ferwachtsje.

Wy hoopje fansels dat it, lykas foargeande jierren, wer in grut suksés wurdt.

As jo op dat momint net thús binne dan kinne jo oant en mei tongersdei

19 maaie produkten by de Fam. Tacoma Wynserdyk 10
of by Jelle en Folkje Brouwer/Visser Koaifinne 4 bringe.

Oant sjen op 17 maaie o.s.

Back To Top