skip to Main Content

LITURGIE ONLINEKERKDIENST 16 augustus 2020

Voorganger: Pastor Hieke Plantinga-Folkertsma út Workum. M.m.v. Balt de Vries en Sjoukje Heins-Scheltema.

–   Orgelspel

 • Welkom door ouderling van dienst
 • Intochtslied – Lied 216

Dit is een morgen als ooit de eerste

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven,

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet; het is goed.

3. dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag,

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

 

  • –   Stilte, votum en groet
  • Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
  • 3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
  • al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
  • vochtige gaarde, geurig als toen.
  • Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
  • 1.Dit is een morgen als ooit de eerste,
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Psalm 146:1 en 31.
  Zing, mijn ziel, voor God uw Here
  zing die u het leven geeft.
  zing mijn ziel, uw god ter ere
  zing voor Hem zolang gij leeft.
  Ziel, gij zijt geboren tot
  zingen voor de Heer uw God.

3. Heil; wien Jacobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep,
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

  • –   It kofferke fan beppe Setske
  •            Wat in hemel, zee of aard
  •          Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
  •           3.Heil wien Jacobs God wil bijstaan,
  •            Ziel, gij zijt geboren tot
  •            Zing mijn ziel, uw God ter ere,
  •            1.Zing mijn ziel, voor God uw Here,
 • Luisteren naar Qlassy – Mei ik dan by dy
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing Matteüs 15:21-28
 • Lied 647: 1 en 4 Voor mensen die naamloos

1.Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven
wij krijgen een naam.

4.Voor mensen die hopend
wankel gelovend
door het leven gaan
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam

Overdenking

 • Lied 413 Grote God, wij loven U

1.Grote God, wij loven U.                 2.Alles wat u prijzen kan,
Heer, o sterkste aller sterken!     U, de Eeuwige, ongeziene,
Heel de wereld buigt voor U       looft uw liefde en zingt ervan.
en bewondert uwe werken.            Alle engelen, die U dienen,
Die Gij waart te allen tijd,                roepen U nooit lovensmoe:
blijft Gij ook in eeuwigheid.            ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

3.Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan-
laat ons niet verloren gaan.

 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Collecte Rwanda
 • Slotlied – Lied 837: 1 en 4
 1. Iedereen zoekt U, jong of oud
  speurend langs velerlei wegen:
  kronkelig, vreemd of recht vertrouwd-
  meester, waar kom ik U tegen?
  Eens vindt U ons, bij dag en nacht,
  moe van onszelf en zonder kracht,
  dorstend naar liefde en zegen
  4. Koning, uw rijk is zo nabij
  open mijn ogen en oren!
  Onrustig is mijn hart in mij,
  totdat het nieuw wordt geboren.
  Daarom zoekt U elk mensenkind.
  Zoek, herder, mij, opdat ik vind
  en steeds meer bij U zal horen.

Zegenbede met gezongen ‘Amen’
Orgelspel

 

 

 

Back To Top