Skip to content

Mei in mooie Fytstocht op sneon te midden troch de Fryske Greiden rûndom de neamde doarpen kamen we by Belevingscentrum Bloemkamp ûnder Hichtum. Hjir kregen wy in út lis troch Piet Jaarsma oer it Aldekleaster wat hjir destiids stean hat. De middei is ôfslúten mei in BBQ. Snein is de Startsnein yn tsjerke. Mei as tema De sporen van God in een dorp….

Back To Top