Ga naar hoofdinhoud

Op 18 des. is de beroppingskommisje ynstalleare.

De beroppingskommisje bestiet út:                                                                                                                       Willem Rienstra, Leo Slooter, Marcel Janssen, Ytsje Hofstee- van Dijk, Lisette van Haaren, Anna-Joke Bakker-Bruinsma en Gera de Haan.

We ferwachtsje dat we begjin takom jier de solvabiliteitsferklearring krije, sadat hja los kinne.

Der is folop mooglikheid dat de gemeente nammen fan predikanten trochjout. Tinke jim in dûmny te witten, dy’t krekt by Easterein past, dan graach trochjaan oan ien fan de kommisjeleden.

Mei in hertlike groet,

De tsjerkerie

Back To Top