Skip to content

 


T
roch de rûne foarm, de spegel as basis en de wetterplantsjes derom hinne ûntstiet der a.h.w. in  natuurlijke fiverfoarm, in wetterwelle. De spegel refereert oan wetter en mar ek oanrefleksje; jins eigen spegelbeeld. Jinsels earlik yn de spegel sjen.

Jezus moetet by dy welle de Samaritaanske frou dy’t wetter putte sil. Se reitsje oan de praat.Hoe bysûnder is dat. Jezus in Jood, en in Samaritaanske frou ek noch út de s.n. outcast. Mar Jezus makket gjin ûnderskied. Noait, ek hjir net.

It petear giet oer wetter. Wetter wêr’t je wer toarst fan krije, mar Jezus ferteld har oer Libben wetter. Wetter wêr’t we Ivich fan libje.

De meditatieve tekst:

Bronnen van inspiratie

Spiegels met gedachten

Verbinding voor mij en jou

Back To Top