skip to Main Content

Utnoeging foar de Startsnein op 20 sept. om 9.30

Foargonger pastor N. Berntsen fan Ljouwert.

It tema is:

It goede libben-Bloeie yn Gods ljocht

Soenen jo/jim alfêst  neitinke wolle oer de folgende fraach:

Foar alles wat der bart is in tiid. Ek foar in krisis? Wat hat in krisis te meitsjen mei “it goede libben?”

Jim kinne in reaksje op in briefke sette en op snein 20 sept. ynleverje yn tsjerke. Pastor Berntsen sil de reaksjes yn har preek safolle  mogelik besykje te ferwurkjen.

Elkenien is fan herte wolkom.

Back To Top